Customer Service Hotline : 095-945-9199

  • Customer Service
    Customer Service

    เราบริการท่านด้วยหัวใจ ว่องไว และใส่ใจ ทุกรายละเอียดของ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

ทางบริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนรับประกันกับทางบริษัทฯ  อย่างถูกต้องตามระเบียบ

 1. การรับประกันผลิตภัณฑ์มีเงื่อนไขดังนี้
 
     1.1  PCB Board และอุปกรณ์  Electronic  รับประกัน  2  ปี
     1.2  แบตเตอรี่ และหม้อแปลง  รับประกัน  2  ปี
     1.3  ค่าบริการฟรี 2 ปีแรก ปีต่อไปคิดค่าบริการ  500  บาท
     1.4  ค่าขนส่งทั้งหมด ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
    
2. ลูกค้าสามารถขอรับบริการตรวจซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ ตามเงื่อนไขการรับประกัน ยกเว้นกรณี
 
    2.1  ความเสียหาย  อันเกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือถูกติดตั้งซ่อมแซม หรือดัดแปลงเองจากที่อื่นมาก่อน
    2.2  ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ความจงใจทำให้เสียหาย เจตนาไม่สุจริตรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออุบัติเหตุโดยประมาทเลินเล่อ
    2.3  ความเสียหาย อันเกินจากแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินกว่าปกติ  หรือใช้เครื่องในภาวะไม่เหมาะสมทั้งทางด้านอุณหภูมิและความชื้น
    2.4  ความเสียหาย อันเกินจากภัยธรรมฃาติเช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือ แผ่นดินไหวเป็นต้น
    2.5  ความเสียหาย อันเกินจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง หมายเลขเครื่องสูญหายหรือลบเลือนจนอ่านไม่ออก
    2.6  บัตรรับประกันสูญหาย มีรอยขูดขีด แก้ไข หรือไม่แสดงบัตรรับประกัน


หมายเหตุ

1. การรับประกันจะสิ้นสุดลงหมดอายุรับประกัน
2.ใบรับประกันต้องกรอกรายละเอียดจากผู้ซื้อโดยตรงและส่งกลับมาที่บริษัทภาบใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อ

 

เมื่อหมดการรับประกัน
ท่านสามารถใช้บริการแบบนอกประกันได้จากบริษัท

 
สินค้าที่มีสภาพผิดปกติคือ

สินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น 

  1. มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ
  2. มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานผิดรูปแบบ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง มีคราบน้ำ เป็นต้น
  3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ หรือของผู้ผลิต
  4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
  6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

 

    กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะส่งซ่อม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัท ผู้ผลิต และบริษัทฯจะคืนสินค้าให้ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้นถูกส่งกลับจากบริษัท ผู้ผลิตแล้ว (โดยยึดหลักการดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้าส่งซ่อมที่มีปัญหา)